Fiscontrol Consulting | T: 871 57 02 69 Llamar ahora | e-mail: consulting@fiscontrol.com | Calle Pere Dezcallar i Net N11, 2A. Palma

àrea Fiscal

INFORMACIÓ FISCAL I FINANCERA

Els nostres serveis de l'àrea fiscal engloben:
 • Estudi i planificació fiscal de la seva empresa.
 • Representació i assistència a les inspeccions tributàries iniciades per les administracions     públiques (nacionals, autonòmiques i locals).
 • Confecció i preparació de totes les autoliquidacions tributàries (IVA, IRPF, Impost de Societats, Impost sobre el Patrimoni, Impost de Transmissions Patrimonials, Plusvàlues Municipals, IAE, Impost de Successions i Donacions, etc.).
 • Estudi, preparació i presentació d’escrits, recursos de reposició i reclamacions econòmiques administratives en relació amb matèries tributàries de l’empresa.
 • Interposició de demandes contencioses –administratives.
 • Sol·licitud i presentació de fraccionaments i ajornaments de pagament.
 • Fiscalitat de no residents.
 • Fiscalitat de fundacions i altres entitats no lucratives.
 • Revisions fiscals completes (DueDiligence).
 • Tramitacions cadastrals.
 • Estudi de la problemàtica d’operacions vinculades a l’Impost de Societats i preparació de la documentació exigida per la llei.
 • Obtenció de certificats digitals i del número LEI(legal entity identifier).
 • Remissió de circulars informatives de les normes tributàries de rellevància així com dels terminis de presentació de declaracions tributàries.