Fiscontrol Consulting | T: 871 57 02 69 Llamar ahora | e-mail: consulting@fiscontrol.com | Calle Pere Dezcallar i Net N11, 2A. Palma

Área contable financiera

ÀREA COMPTABLE FINANCERA

Desenvolupam les següents funcions:
  • Preparació d’informes de valoració d’empreses, plans de viabilitat, plans d’empresa, etc.
  • Assessorament comptable i resolució de totes les qüestions comptables que tenguin les empreses.
  • Supervisió i anàlisi de la comptabilitat de l’empresa mitjançant una comprovació comptable-tributària.
  • Gestió de comptabilitats de societats i empresaris, adaptada al Pla General Comptable.
  • Gestió del llibre d’ingressos i despeses dels empresaris i professionals individuals en règim d’estimació directa.
  • Legalització de llibres de comptabilitat i llibre d’Actes i de Socis al Registre Mercantil.
  • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.